แอปพลิเคชันเครื่องมือ 7 ชิ้น

7Tools Logo Image

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเก็บและจัดการข้อมูลชุมชน

จัดการโครงการของฉัน →
Hero
แพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อการเก็บและจัดการข้อมูลชุมชน
app store qrcode app store logo
app store qrcode play store logo

"เรียนรู้ชุมชน เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย"

แนะนำ

เครื่องมือ 7 ชิ้น

เครื่องมือที่คุณคุ้นเคยในรูปโฉมใหม่
บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเก็บ จัดการ แบ่งปัน
บันทึก เก็บข้อมูลในทุกรูปแบบ

รายละเอียด →

0

โครงการ

0

ชุมชน

0

สมาชิกในโครงการ

0

จำนวนครั้งเข้าชม

wikicommunities-tools logo

วิกิชุมชน

บ้านเมืองบัว

ร้อยเอ็ด

ชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือยุคโลหะตอนปลาย มีโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร(กู่เมืองบัว) สิมหรืออุโบสถในวัฒนธรรมลาว มีความเชื่อเรื่องผีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

ม้งดอยปุย

เชียงใหม่

ชุมชนชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุย ชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และชูภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดำรงชีวิต เพื่อเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนหมู่บ้านดอยปุย

บ้านแม่หมีใน

ลำปาง

บ้านแม่หมีใน ชนกลุ่มปกาเกอญอเผ่าสะกอ อพยพมาจากบ้านเมืองคอน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 175 ปี เป็นไปเพื่อแสวงหาที่ทำกินใหม่โดยเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ราบสูงที่ราบหุบเขาริมห้วยแม่หมี

บ้านนาตะกรุด

เพชรบูรณ์

วัดโพธิ์ทอง เป็นทั้งศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยว สามารถแวะเที่ยวชมกำแพงประตูศิลปะขอม และเข้าสักการะหลวงพ่อหินเขียว ที่จะจัดให้มีพิธีสำคัญฉลองในวันวิสาขาบูชาของทุก ๆ ปี

เกาะปันหยี

พังงา

บ้านกลางน้ำ ที่ตั้งเรียงรายอยู่กลางอ่าวพังงา ด้านหน้าของผาหินปูน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน

บ้านหนองเขียว

เชียงใหม่

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ทั้งลาหู่ดำและลาหู่แดง ล้วนนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

บ้านแถวนา

จันทบุรี

ชุมชนมีดีแห่งเมืองรอยยิ้มจันทบุรี ศูนย์กลางในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมจากการเรียนรู้และพัฒนาชุดความรู้แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการทดลองทำ จนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นฐานเรียนรู้ให้กับเกษตรกรชาวเมืองจันท์

หลวงพรต-ท่านเลี่ยม

กรุงเทพมหานคร

ชุมชนเก่าริมคลองอายุกว่า 100 ปี ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมชาวมอญและจีน ภายในชุมชนยังมีแหล่งเรียนรู้ และสถานที่เก่าแก่ที่คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้อีกด้วย

วิกิชุมชน

ชุมชนทังหมด →
นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล